Vildana Sinan
Kljucna ekspertiza i Kvalifikacije

KLJUČNA EKSPERTIZA

  • Podrška menadžmentu u složenim projektima
  • Administrativne usluge

KVALIFIKACIJE

  • 8 godina pružanja administrativne podrške na projektima koji uključuju različite zainteresovane strane i korisnike;
  • Opsežna ekspertiza u administraciji na visokom nivou, složena organizacija i koordinacija;
  • Dugogodišnje iskustvo u podržavanju uloga u ciklusu upravljanja projektima;
  • Demonstrirano radno iskustvo sa različitim Ugovornim Autoritetima (CA) uključujući provjeru izvedbe projekta, podnošenje izvještaja, provjeru dodatnih troškova, fakturiranje, posjete na terenu, itd .;
  • Podrška kontroli kvaliteta (na primjer kroz kontakte sa CA, terenske posjete, čitanje izvještaja prije podnošenja, itd.).