Najnovije vijesti

22 Jan '10

EU projekat Horizontalna potpora za koordinaciju sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFI) na zapadnom Balkanu i Turskoj je dodijeljen našem konzorcijumu

Pi Consulting je član konzorcija predvođenog sa PM International (Irska) koji je dobio Regionalni EU projekat Horizontalna potpora za koordinaciju sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFI) na zapadnom Balkanu i Turskoj. Ostala dva člana našeg konzorcija su Sofreco (Francuska) i BBA (Belgija). Ugovor je potpisan u januaru 2010., a provedba će započeti u februaru 2010.

Opšti cilj projekta je doprinijeti društveno-ekonomskom razvoju zapadnog Balkana i Turskoj kroz bolje koordiniranje investicija politike i programe podrške. Svrha projekta je osigurati da se odgovarajuća i učinkovitija koordinacija odvija između Evropske komisije i međunarodnih finansijskih institucija u definiranju politika, kao i da se na tehničkoj i operativnoj razini pridonese ukupnom društveno-ekonomskom razvoju zemalja korisnica.

Uz gore navedeno, podrška će biti pružena za poboljšanje koordinacije sa relevantnim regionalnim programima i povećanje uključivanja korisnika u koordinacione procese međunarodnih finansijskih institucija i drugih donatora, kao i za poboljšanje javne svijesti o podršci koje pružaju Evropska komisija, međunarodne finansijske institucije i ostali donatori zemljama korisnicama.

Korisnici u slučaju ovog projekta su stanovništvo, državne i lokalne vlasti zemalja koje koriste pomoć IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija, Kosovo (pod UNSCR 1244) i Turska).

Projekt će imati 4 komponente:

  1. Poboljšanje koordinacije, razmjena informacija i pružanje savjeta;
  2. Poboljšanje koordinacija podrške investicijama i finansijskim inicijativama vezanih za uslove koji najbolje odgovaraju zemljama korisnicama;
  3. Povećana uključenost korisnika i drugih u međunarodnim finansijskim institucijama koordinaciju procesa i
  4. Poboljšanje javne svijesti o podršci koje pruža Evropska komisija, međunarodne finansijske institucije i drugi donatori zemalja korisnica.

Arhiva