Najnovije vijesti

30 Jun '08

Pi Consulting učestvuje u „Partnerstvu za unapređenje ekonomskih reformi u BiH“

U proljeće 2008. Godine USAID je zvanično pokrenuo projekat „Partnerstvo za unapređenje ekonomskih reformi u BiH“ (PARE) koji će biti implementiran od strane Chemonics International. Pi Consulting je partner na ovom značajnom projektu. Opšti cilj PARE projekta je da se ostvare ekonomske reforme i izgradi institucionalni kapacitet koji će pomoći Bosni i Hercegovini na njenom putu ka pridruživanju Evropskoj uniji.

PARE će se, kroz pružanje ciljane pomoći utvrđene na bazi iskazanih potreba, prvenstveno fokusirati na: (i) jačanje regulatornog sistema za sektor finansijskih usluga (uključujući podršku u oblastima bankarske supervizije, osiguranja, tržišta kapitala, lizinga i faktoringa, osiguranja depozita, privatnih penzionih fondova i Centralne Banke BiH), (ii) poboljšanje finansijskog upravljanja javnim resursima (tako što će podržati da se nalazi revizije javnog sektora prevedu u konkretne aktivnosti kroz ciljane aktivnosti parlamentarnih komisija, povećanje informisanosti šire javnosti i razumijevanja nalaza revizije i kroz uvođenje interne revizije i kontrole u institucije javnog sektora i/ili javna preduzeća), i (iii) poboljšanje okruženja koje je pogodno za investicije privatnog sektora i rast.

Arhiva