Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Pi Consulting je angažiran u nizu intervencija vezanih za pitanja izgradnje institucija i kapaciteta na Zapadnom Balkanu. Kompanija ima razvijenu mrežu kontakata sa institucijama u privatnom i javnom sektoru, kao i veliko praktično znanje o Zapadnom Balkanu i BiH, i o tome kako funkcionira mehanizam vlasti.

U ovom području, naše stručno znanje obuhvata, između ostalog, sljedeće aspekte reformi:

  • Rad na izgradnji institucionalnih kapaciteta kao pomoć vladama u regionu na njihovom putu  ka pridruživanju EU:
  • Pomoć zakonodavcima u BiH da ispune obaveze vezane za napredovanje BiH ka EU:
  • Organizacija i voÄ‘enje sastanaka sa istaknutim članovima Evropskog parlamenta, članovima zakonodavnih tijela država članica kao i ličnosti iz EU koje imaju vlastito iskustvo u vezi sa procesom pridruživanja, posvećenih specifičnoj temi koja je blisko vezana za reformu javne uprave i prioritete evropskih integracija;
  • Jačanje regulatornog okvira, ponajprije u sektoru finansijskih usluga i na planu poboljÅ¡anja sektorskog finansijskog upravljanja, i
  • UnaprjeÄ‘enje finansijskog upravljanja javnim resursima u BiH, izmeÄ‘u ostalog, kroz omogućavanje provoÄ‘enja u praksu revizorskih nalaza javnih institucija.