Vildana Sinan
Kljucna ekspertiza i Kvalifikacije

KLJUÄŒNA EKSPERTIZA

  • PodrÅ¡ka menadžmentu u složenim projektima
  • Administrativne usluge

KVALIFIKACIJE

  • 8 godina pružanja administrativne podrÅ¡ke na projektima koji uključuju različite zainteresovane strane i korisnike;
  • Opsežna ekspertiza u administraciji na visokom nivou, složena organizacija i koordinacija;
  • DugogodiÅ¡nje iskustvo u podržavanju uloga u ciklusu upravljanja projektima;
  • Demonstrirano radno iskustvo sa različitim Ugovornim Autoritetima (CA) uključujući provjeru izvedbe projekta, podnoÅ¡enje izvjeÅ¡taja, provjeru dodatnih troÅ¡kova, fakturiranje, posjete na terenu, itd .;
  • PodrÅ¡ka kontroli kvaliteta (na primjer kroz kontakte sa CA, terenske posjete, čitanje izvjeÅ¡taja prije podnoÅ¡enja, itd.).