Projekti

19 Jan '15

Horizontalna podrška EU koordinaciji sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFI) na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Ured za koordinaciju sa IFI (IFI CO) uspostavljen je u okviru projekta koji finansira EC pod nazivom Podrška koordinaciji IFI na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Projekt je usmjeren na koordinaciju, saradnju i komunikaciju između IFI, EC, bilateralnih donatora te zemalja korisnica u četiri ključna sektora – energija, okoliš, transport i socio-ekonomska pitanja, čime se doprinosi ukupnom socio-ekonomskom razvoju zemalja korisnica. To je dopunjeno omogućavanjem veće koordinacije sa relevantnim regionalnim programima i jačanjem učešća zemalja korisnica u procesu koordinacije između IFI i donatora, kao i većim nivoom javne svijesti u pogledu podrške koju korisnicima pružaju EC, IFI i donatori.

Projekt je usmjeren na četiri glavna rezultata:

  1. Poboljšana koordinacija investicijske podrške i inicijativa za finansiranje. Kao dio ove komponente, projekt je uključen u pripremu baze podataka o inicijativama i programima podrške EC/IFI koje obuhvataju energiju, transport, okoliš i socio-ekonomska pitanja;
  2. Poboljšana koordinacija razmjene informacija, savjeta i akcija na polju politika usmjerenih na horizontalna i sektorska pitanja vezano za učinkovitost ukupnih tokova pomoći prema regionu.Aktivnosti u okviru ove komponente uključuju finalizaciju izvještaja o mehanizmima podrške postizanju energetske efikasnosti koji su na raspolaganju i pripremu projektnog zadatka za veoma važnu studiju identificiranja finansijskih opcija za provedbu nacionalnih akcionih planova za energetsku efikasnost (NEEAP);
  3. Povećani angažman zemalja korisnica u procesu koordinacije između IFI i donatora. Ova komponenta uključuje organizaciju tematskih skupova vezanih za politike i informacije korisnicima iz raznih zemalja; i
  4. Poboljšana svijest javnosti o podršci koju korisnicima pružaju EC, IFI i drugi donatori; uključujući povećanje svijesti među korisnicima, IFI-ma i bilateralnim donatorima u pogledu mehanizama podrške za postizanje energetske efkasnosti koji su trenutno na raspolaganju na Zapadnom Balkanu.

Podrška provedbi Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) je glavni fokus rada IFI CO. WBIF ima za cilj usmjeravanje saradnje i povećanje finansijskih kapaciteta za investicije koje doprinose socio-ekonomskom razvoju i procesu pristupanja na Zapadnom Balkanu. On objedinjuje resurse EC, partnerskih IFI, Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Evropske investicijske banke (EIB), u saradnji sa KfW i Svjetskom bankom, te bilateralnim donatorima. WBIF je usmjeren na ključne sektore ekonomija na Zapadnom Balkanu, uključujući energiju, okoliš, transport, socio-ekonomska pitanja i and the World Bank, as well as from bilateral donors. The WBIF focuses on key sectors of the Western Balkan economies including energy, environment, transport, socijalna pitanja i razvoj privatnog sektora. Projekti moraju biti nominirani ili podržani od strane nacionalnih koordinatora za IPA-u respektivnih zemalja, a projekti sa regionalnim efektom imaju prednost prilikom odlučivanja o prijavama.

Internet stranica: http://www.wbif.eu

Arhiva