Projekti

19 Feb '19

USAID/BiH Projekat reforme finansijskog sektora (FINRA)

Pi Consulting je partner u konsorcijumu predvođenom kompanijom Financial Markets International, Inc. koji provodi ovaj projekat finansiran od strane USAID/BiH. Projekat nastoji pomoći u naporima da se financijski nadzor u BiH uskladi sa standardima EU.

Ovaj važan USAID projekat koordinira se sa programima MMF-a i Svjetske banke, gdje je to primjenjivo. Glavne komponente projekta uključuju pomoć u oblastima bankarske supervizije i osiguranja depozita, centralnog bankarstva, te kvaliteta javnih rashoda. 

Dodatne informaciju su dostupne na stranici: https://www.usaid.gov/bosnia/fact-sheets/financial-sector-reform-activity-finra 

Arhiva