Projekti

19 Jan '15

EU podrška Direkciji za ekonomsko planiranje BiH

Pi Consulting je bio član konzorcija koji je implementirao dvogodišnji projekat tehničke pomoći BiH Direkciji za ekonomsko planiranje (DEP), BiH vlastima uključujući Ured Predsjedavajućeg Vijeća minstara BiH, a koji je finansirala EU. Konkretni cilj projekta za koji je Pi Consulting osigurao jednog ključnog eksperta te grupu domaćih kratkoročnih eksperata je bio da se doprinese dugoročnom razvoju strateške uloge DEP-a/EPRU-a kao ključne institucije za ekonomsko planiranje i savjetovanje u oblastima makroekonomije, mikroekonomije, vanjske trgovine, javnih finansija, DSU, socijalne politike i tržišta rada, a putem direktne podrške i izgradnje kapaciteta za pripremu srednjoročnih makroekonomskih projekcija i fiskalnog outlooka, pripremu Razvojne strategije BiH te učešće u pripremi strateških dokumenata vlasti i formulaciji njihovih politika.

Internet stranica DEP-a: http://www.dep.gov.ba

Arhiva