Projekti

09 Feb '15

Podrška uvođenju unutrašnje finansijske kontrole u institucijama javnog sektora (PIFC) u BiH

Osnovni cilj je bio da se uspostavi reformisana, pojednostavljena, usklađena, efikasna, transparentna javna uprava, orjentisana prema pružanju usluga, i sposobna da BiH provede kroz proces Stabilizacije i pridruživanja te pristupanja EU.

Osnovna svrha projekta bila je, u saradnji sa drugim relevantnim programima podrške, pružanje podrške Ministarstvu finansija i trezora BiH, Ministarstvu finansija RS, Ministarstvu finansija FBiH i Vladi Brčko Distrikta, u jačanju interne kontrole u okvirima javne uprave.

Detaljni ciljevi i rezultati projekta su bili razrađeni u bliskoj saradnji sa interesnim skupinama tokom pripremne faze. Općenito, očekivano je bilo sljedeće:

  • Komponenta 1 - PodrÅ¡ka centralnim harmonizacijskim jedinicama (CHJ): (i) Uspostava Koordinacionog odbora tri CHJ; (ii) Centralne harmonizacijske jedinice za internu reviziju te finansijsko upravljanje i kontrolu uspostavljene na svim relevantnim nivoima vlasti u BiH, i (iii) Priprema i usaglaÅ¡avanje odgovarajućeg pravnog okvira kako je predviÄ‘eno odgovarajućim PIFC politikama; i
  • Komponenta 2 - Implementacije interne revizije: (i) Priprema nacrta i usaglaÅ¡avanje relevantnih podzakonskih akata koje predviÄ‘aju zakoni o internoj reviziji, i (ii) Prva grupa internih revizora educirana i funkcionalna unutar institucija.
Projekat je počeo u junu 2010. godine i trajao je 12 mjeseci.

Arhiva