Projekti

09 Feb '15

Partnerstvo za pospješivanje reformi u Ekonomiji BiH (PARE)

Pi Consulting je učestvovao u implementaciji Partnerstva za pospješivanje reformi u Ekonomiji BiH (PARE), četvorogodišnjeg projekta koji finansira USAID koji primjenjuje inovativan pristup zasnovan na iskazanim potrebama za podršku reformskim procesima. Opšti cilj PARE projekta bio je da podrži ekonomske reforme i izgradi institucionalni kapacitet kako bi se BiH pomoglo na putu ka pridruživanju EU. PARE projekat bio je aktivan u domenu jačanja zakonodavnog okvira za sektor finansijskih usluga, poboljšanju finansijskog upravljanja u javnom sektoru i stvaranju pogodnijeg okruženja za investicije i rast privatnog sektora. Pi Consulting je doprinjeo komponenti projekta koji ima za cilj unapređenje finansijskog upravljanja u javnom sektoru kroz, između ostalog, pretvaranje nalaza revizije javnog sektora u djelo putem ciljanih aktivnosti Parlamentarnih komisija, podizanja svjesnosti i razumijevanja nalaza revizije od strane šire javnosti uključujući uvođenje internih revizija i kontrola u organima javnog sektora, preduzeća u javnom vlasništvu.

Internet stranica: http://www.usaidpare.ba/

Arhiva