Završeni projekti

25 Jun '18

Inicijativa za lokalne vlasti

Za IzvjeÅ¡taj o Inicijativi za lokalne vlasti pogledajte: http://europa.ba/wp-content/uploads/2018/06/Master-LGI-report-04062018-web-eng.pdf http://europa.ba/?p=57157 http://europa.ba/?page_id=57070  

Saznaj više


17 Oct '17

Inicijativa za lokalne vlasti

Pi Consultingu je dodijeljen ugovor Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni I Hercegovini (EUSR) za implementaciju projekta Inicijativa za lokalne vlasti. U kontekstu mandata EUSR-a, cilj koji EUSR ima je pružiti ...

Saznaj više


04 Jun '15

Pi Consulting je uspješno implementirao trening za obuku iz oblasti komunikacije za uposlenike Delegacije Evropske unije u BiH, na temu Poboljšanje komunikacije kao prevencija sukoba

Pi Consulting je uspješno implementirao trening za obuku iz oblasti komunikacije za osoblje Delegacije Evropske unije u BiH, na temu Poboljšanje komunikacije kao prevencija sukoba. Trening je održan 18. marta ...

Saznaj više


03 Jun '15

Polazni izvještaj o SEE 2020 - Ka regionalnom rastu

Pi Consulting je, kao najuspješniji ponuđač, odabran da pruži podršku Vijeću za regionalnu saradnju (RCC) u pripremi za provedbu Strategije za Jugoistočnu Evropu 2020 (SEE 2020).

Saznaj više


19 Jan '15

Horizontalna podrška EU koordinaciji sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFI) na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Ured za koordinaciju sa IFI (IFI CO) uspostavljen je u okviru projekta koji finansira EC pod nazivom Podrška koordinaciji IFI na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Projekt je usmjeren na koordinaciju, saradnju i komunikaciju ...

Saznaj više


19 Jan '15

USAID/SIDA - Jačanje intervencija za ubrzan napredak na tržistu (FIRMA)

Cilj projekta FIRMA jeste generisanje stalnog ekonomskog rasta koji se mjeri povećavanjem prodaje i zapošljavanja, kao i poboljšavanje kapaciteta privatnih preduzeća kako bi izdržala konkurentski ...

Saznaj više


19 Jan '15

EU podrška Direkciji za ekonomsko planiranje BiH

Pi Consulting je bio član konzorcija koji je implementirao dvogodišnji projekat tehničke pomoći BiH Direkciji za ekonomsko planiranje (DEP), BiH vlastima uključujući Ured Predsjedavajućeg Vijeća ...

Saznaj više


09 Feb '15

Podrška uvođenju unutrašnje finansijske kontrole u institucijama javnog sektora (PIFC) u BiH

Osnovni cilj je bio da se uspostavi reformisana, pojednostavljena, usklađena, efikasna, transparentna javna uprava, orjentisana prema pružanju usluga, i sposobna da BiH provede kroz proces Stabilizacije i pridruživanja ...

Saznaj više


09 Feb '15

EUSR projekat Parlament za Evropu 2010/11 i 2009/10

Kako bi se podstakao aktivni, informirani i konstruktivni angažman domaćih parlamentaraca u proces integracije u EU, parlamentarci moraju biti više svjesni važnosti vlastite uloge u pružanju podrške ...

Saznaj više


09 Feb '15

EU CORIN II

Opšti cilj projekta bio je promovisanje i unaprijeđenje prekogranične suradnje (CBC) i socio-ekonomske integracije graničnih regija kroz jačanje ekonomske, društvene, ekološke i kulturne veze ...

Saznaj više


09 Feb '15

Partnerstvo za pospješivanje reformi u Ekonomiji BiH (PARE)

Pi Consulting je učestvovao u implementaciji Partnerstva za pospješivanje reformi u Ekonomiji BiH (PARE), četvorogodišnjeg projekta koji finansira USAID koji primjenjuje inovativan pristup zasnovan na iskazanim ...

Saznaj više


09 Feb '15

Doprinos Pi Consulting-a u pripremi OECD Indeksa Investicijskih Reformi 2009

Indeks investicijskih reformi (IRI) je vodeća publikacija OECD Investment Compact programa za jugoistočnu Evropu, čiji je osnovni cilj bioda prati, ocjenjuje i uspostavi prioritete za reforme poslovnog okruženja ...

Saznaj više


09 Feb '15

Priprema e-learning kurseva o pristupanju EU

Pi Consulting je implementirao ugovor Britanske Ambasade u BiH za pripreme e-learning kurseva sa posebnim fokusom na pitanja u vezi pristupanja EU, koji će obuhvatile sljedeće oblasti: IPA fondovi, program ...

Saznaj više


09 Feb '15

Dodatna obuka o Evropskoj uniji i Evropskim integracijama za EUSR osoblje

Cilj usavršavanja je bio da se zaposlenima u EUSR-u i OHR-u da pregled i najnovije informacije u vezi EU institucija, zakonodavnih i procesa odlučivanja, zakonodavnog sistema i principa EU kao i o ključnim politikama ...

Saznaj više


09 Feb '15

Obuka o Evropskoj uniji i Evropskim integracijama za OSCE osoblje

Pi Consulting je implementirao projekat obuke s ciljem proširivanja znanja o EU i EU integracijama za zaposlene iz Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Misija za BiH. Cilj sveobuhvatnog usavršavanja ...

Saznaj više